การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก
A Study of the Cost of Construction of Roofing


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12” “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินท
รายละเอียดวารสาร หน้าที่ B124-132
URL อ้างอิง https://drive.google.com/drive/folders/15zBX3geCOunfEhRjhQz7suE3V9onJTv6
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน