อาจารย์อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ orapin5082@yahoo.com
การศึกษา ปริญญาเอก
พธ.ด. - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ความเชียวชาญ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -