อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ neungruthai.mal@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
-
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์ - กฎหมายเอกชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ: ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน เสร็จสิ้น