ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ: ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 14 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 มิถุนายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์รภา เพเทอร์ส
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี