ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทางานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ กรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทางาน
Legal Problems Concerning Job Seekers Looking for Work Abroad Protection Compared to the Philippines Case Study : Private Recruitment Agencies


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
รายละเอียดวารสาร 1/16/145-162
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ: ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน