อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
อีเมลติดต่อ chalermkiart.feo@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด