อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมลติดต่อ suphanchai.pun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
MS. (CIS) - Assumption University
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 38 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Electron cloud spin generated by microring space-time control circuit for 3D quantum printing เสร็จสิ้น
MIMO multi-channels for simultaneous electro-optic distributed sensors เสร็จสิ้น
โปรแกรม Sports Lotto เสร็จสิ้น
Micro-metamaterial antenna characteristics using microring เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors เสร็จสิ้น
Electron density transport using microring circuit for dual-mode power transmission เสร็จสิ้น
Broadband photon squeezing control using microring embedded gold grating for LiFi-quantum link เสร็จสิ้น
High-density quantum bits generation using microring เสร็จสิ้น
MUX/DEMUX circuit using plasmonic antennas for LiFi and WiFi uplink and downlink transmission เสร็จสิ้น
LiFi cross-connection node model using whispering gallery mode of light in a microring resonator เสร็จสิ้น
Nano-capacitor-like model using light trapping in plasmonic island embedded microring system เสร็จสิ้น
Naked-eye 3D imaging model using the embedded micro-conjugate mirrors within the medical micro-needle device เสร็จสิ้น
Pasmonic Antena Embedded Chalcogenide MZI Circuit for Ultra-high Density Up-and Downlink Transmission เสร็จสิ้น
An integrated microring circuit design for optoelectronic transformer applications เสร็จสิ้น
Fully automated diskless deployment for university's lab เสร็จสิ้น
SMART LAB MODEL: APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility เสร็จสิ้น
Novel Design of 3D Imaging Pixel On-chip Using a Micro-conjugate Mirror System เสร็จสิ้น
Hall Effect Sensors using Polarized Electron Cloud Spin Orientation Control เสร็จสิ้น
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial splitting ring resonators เสร็จสิ้น
Microring Plasmonic Transducer Circuits for Up-Downstream Communications เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility เสร็จสิ้น
Quantum Networks of Mindfulness and Wisdom for Practitioners เสร็จสิ้น
Electron Cloud Spectroscopy Using Micro-Ring Fabry-Perot Sensor Embedded Gold Grating เสร็จสิ้น
Mediation on a Daily Basis Makes Wise without Violence เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors เสร็จสิ้น
On-chip remote charger model using plasmonic island circuit เสร็จสิ้น
Micro-ring Embedded Devices and System for Big Data and IoT High Capacity and Security เสร็จสิ้น
Thermo-electro-optic energy conversion using plasmonic island embedded silicon microring circuit เสร็จสิ้น
Ultra-High Capacity FSK Transmission Using Silicon Microring Embedded Gold Grating Circits เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial spliting ring resonators เสร็จสิ้น
3D-quantum interferometer using silicon microring-embedded gold grating circuit เสร็จสิ้น
Micro-supercapacitor characteristics using a micro-ring space-time control circuit เสร็จสิ้น
Novel Kerr-Vernier effects within the on-chip Si-ChG microring circuits เสร็จสิ้น
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation เสร็จสิ้น
Multi-Optical Carrier Generation Using a Microring Resonator to Enhance The Number of Serviceable เสร็จสิ้น
Multi-optical carrier generation using a microring resonator to enhance the number of serviceable channels in radio over free space optic เสร็จสิ้น