อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมลติดต่อ suphanchai.pun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
MS. (CIS) - Assumption University
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 39 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Electron cloud spin generated by microring space-time control circuit for 3D quantum printing เสร็จสิ้น
MIMO multi-channels for simultaneous electro-optic distributed sensors เสร็จสิ้น
โปรแกรม Sports Lotto เสร็จสิ้น
Micro-metamaterial antenna characteristics using microring เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors เสร็จสิ้น
Electron density transport using microring circuit for dual-mode power transmission เสร็จสิ้น
Broadband photon squeezing control using microring embedded gold grating for LiFi-quantum link เสร็จสิ้น
High-density quantum bits generation using microring เสร็จสิ้น
MUX/DEMUX circuit using plasmonic antennas for LiFi and WiFi uplink and downlink transmission เสร็จสิ้น
LiFi cross-connection node model using whispering gallery mode of light in a microring resonator เสร็จสิ้น
Nano-capacitor-like model using light trapping in plasmonic island embedded microring system เสร็จสิ้น
Naked-eye 3D imaging model using the embedded micro-conjugate mirrors within the medical micro-needle device เสร็จสิ้น
Pasmonic Antena Embedded Chalcogenide MZI Circuit for Ultra-high Density Up-and Downlink Transmission เสร็จสิ้น
An integrated microring circuit design for optoelectronic transformer applications เสร็จสิ้น
Fully automated diskless deployment for university's lab เสร็จสิ้น
SMART LAB MODEL: APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB เสร็จสิ้น
Wireless Sensor Network for Flood Level Notification เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility เสร็จสิ้น
Novel Design of 3D Imaging Pixel On-chip Using a Micro-conjugate Mirror System เสร็จสิ้น
Hall Effect Sensors using Polarized Electron Cloud Spin Orientation Control เสร็จสิ้น
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial splitting ring resonators เสร็จสิ้น
Microring Plasmonic Transducer Circuits for Up-Downstream Communications เสร็จสิ้น
Characteristics of microring circuit using plasmonic island driven electron mobility เสร็จสิ้น
Quantum Networks of Mindfulness and Wisdom for Practitioners เสร็จสิ้น
Electron Cloud Spectroscopy Using Micro-Ring Fabry-Perot Sensor Embedded Gold Grating เสร็จสิ้น
Mediation on a Daily Basis Makes Wise without Violence เสร็จสิ้น
In-situ 3D micro-sensor model using embedded plasmonic island for biosensors เสร็จสิ้น
On-chip remote charger model using plasmonic island circuit เสร็จสิ้น
Micro-ring Embedded Devices and System for Big Data and IoT High Capacity and Security เสร็จสิ้น
Thermo-electro-optic energy conversion using plasmonic island embedded silicon microring circuit เสร็จสิ้น
Ultra-High Capacity FSK Transmission Using Silicon Microring Embedded Gold Grating Circits เสร็จสิ้น
GHz frequency filtering source using hexagonal metamaterial spliting ring resonators เสร็จสิ้น
3D-quantum interferometer using silicon microring-embedded gold grating circuit เสร็จสิ้น
Micro-supercapacitor characteristics using a micro-ring space-time control circuit เสร็จสิ้น
Novel Kerr-Vernier effects within the on-chip Si-ChG microring circuits เสร็จสิ้น
Mindfulness and Happiness: The Empirical Foundation เสร็จสิ้น
Multi-Optical Carrier Generation Using a Microring Resonator to Enhance The Number of Serviceable เสร็จสิ้น
Multi-optical carrier generation using a microring resonator to enhance the number of serviceable channels in radio over free space optic เสร็จสิ้น