โปรแกรม Sports Lotto
Sports Lotto Prograam


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 21 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 พฤษภาคม 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ
อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์