สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ 28 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง