สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2568)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2563 - 2567)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ 9 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร 0 ชิ้นงาน 1 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง 0 ชิ้นงาน 4 ครั้ง
อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรุจ อุดมเฉลิมภัทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง