อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chalermchai.pur@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Foot Massages Stick Products for Health from Local Wood เสร็จสิ้น
Utilization Water Management in Rice Planting Next Time by Using ARIMA Model for Northern Thailand เสร็จสิ้น