การศึกษาการลงทุนดาเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง
AN INVESTMENT STUDY OF FACILITY MANAGEMENT IN BUILDING SYSTEM TO REPLACE FOR HIRING SUBCONTRACTORS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Science and Technology, Sukhothai Thammathirat Open University:
รายละเอียดวารสาร Vol.2 No.1 January – June 2022 หน้า 56-64
URL อ้างอิง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/article/view/247022/167651
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน