ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB EASY ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB EASY ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 หน้า 91-108
รายละเอียดวารสาร วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 หน้า 91-108
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน