อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sakchai.rak@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D. - Case Western Reserve University U.S.A.
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา - วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 13 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva) Improving electrical energy efficiency in buildings Case studies of large hotel buildings (2,000 kva) เสร็จสิ้น
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร Complaints and Satisfaction Management of the Condominium Juristic person in case study of high - class condominiums in the Bangkok area เสร็จสิ้น
การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา Reducing Water Loss in Water Distribution System in the Airport Using Substitutes Materials of Water Pipes เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า INCREASE THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT INGENERATOR BUSINESS เสร็จสิ้น
ระบบสถานีควบคุมภาคพื้นดินดิจิตอลสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ช้ากว่ากำหนด
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Cost Reduction in Logistics Service Provider Business เสร็จสิ้น
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ MAINTENANCE INCREASE EFFICIENCY TO MACHINES FOR PRODUCTION LINE OF THE VEHICLE WIRING HARNESS เสร็จสิ้น
ศักดิ์ชาย เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า Increasing efficiency in construction เสร็จสิ้น
การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements เสร็จสิ้น
โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 อยู่ในระยะเวลา
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม DESIGN OF EXPERIMENT (DOE) TO REDUCE WASTE IN PLATING PROCESS เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A Defect Reduction In Process of Shampoo A เสร็จสิ้น