การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva) Improving electrical energy efficiency in buildings Case studies of large hotel buildings (2,000 kva)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 12 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 12 ตุลาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ