ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย อัลบั้มเก่าให้ร่างใหม่
old new album


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร ไม่มี
รายละเอียดวารสาร ไม่มี
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ ไม่มี
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 1.0
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน