อาจารย์ธราภรณ์ อิราภรณ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อีเมลติดต่อ tharaporn.ira@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช้ากว่ากำหนด