การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
INCREASE THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT IN GENERATOR BUSINESS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Science and Technology, Sukhothai Thammathirat Open University:
รายละเอียดวารสาร Vol.2 No.1 January – June 2022 หน้า 31-46
URL อ้างอิง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/article/view/247020/167649
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน