อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ suphilak.sue@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
SMART LAB MODEL: APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB เสร็จสิ้น
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. เสร็จสิ้น
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ช้ากว่ากำหนด