คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติส จำกัด (มหาชน)
Quality of Working Life Affects Employees’Organizational Commitment of Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Suan Sunandha Academic & Research Review
รายละเอียดวารสาร Volume 16 Number 1 (January-June) 2022 หน้า 16-28
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/255157/175182
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน