บทบาทของวัฒนธรรมฮาลาลที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การวางแนวทางฮาลาลกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท: การศึกษาบริษัทอาหารฮาลาลในประเทศไทย
The Moderating Role of Halal Culture Linking Halal Orientation Strategies with the firm’s Financial Performance : A Study of Halal Food Firms in Thail


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ นานาชาติ
ชื่อวารสาร International Journal of Crime, Law and Social Issues
รายละเอียดวารสาร Volume 7 Number 2 (July - December 2020) pp27-37
URL อ้างอิง https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3898415 https://deliverypdf.ssrn.com/ delivery.php?ID=31402008309911812706509207608308412301501803
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน