ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการก าหนดตนเองต่อการเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
Effects of behavior modification program applying the Self-determination Theory on smoking cessation of village health volunteers (VHV)


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดวารสาร 36/2/83-100
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน