ประเภทของโปรแกรมบำบัดที่มีผลต่อการลดภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์อภิมาน
TYPES OF THERAPY PROGRAMS AFFECT TO REDUCE OF DEPRESSION FORTHAI AGEING CITIZEN: META-ANALYSIS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รายละเอียดวารสาร 1/37/103-118
URL อ้างอิง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH/article/view/261503/179402
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน