ความสุข ในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร.
ความสุข ในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 (ตุลาคม 2065) หน้า 357-375.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ความสุข ในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร.
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน