บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้ เรื่องการตรวจคัดกรองเบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์.
The Nurse’s Role in Providing Knowledge of Thalassemia Screening for Pregnant Women.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลสาธารณสุข
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 132-145
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน