แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
Motivation Factors Affecting the Performance of the Employees of 3 Stars hotel in Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564. หน้า 39-49
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hspbruacthjournal/article/view/256733/173321
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน