อาจารย์ศศิธร สุวรรณดี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sasithorn.suw@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 36 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
EMPLOYEE PROMOTION-BASED INCENTIVE SHEME ON TELECOMMUNICATION INDUSTRY : A CASE STUDY OF TELECOMMUNICATION COMPANY เสร็จสิ้น
The Relationships between Employee Empowerment, Employee Motivation, Employee Commitment, and Employee Performance: A Case Study of a Logistics Company in Cameroon เสร็จสิ้น
The impact of work environment on job satisfaction and employee performance: a case study of a medical center in Nigeria เสร็จสิ้น
The Effect of Employee Motivation on Job Satisfaction and Job Performance: A Case Study of Travel Agents Guangxi, The People’s Republic of China เสร็จสิ้น
The impact of service quality and service recovery on customer satisfaction and brand loyalty: a case study of an e-commerce company in China เสร็จสิ้น
Antecedents of customers purchase intention of residential condominium: a case study of a property developer in Bangkok, Thailand เสร็จสิ้น
Impact of Employee Motivation on Job Commitment and Job Performance: A Case Study of Hospitality Industry in Nepal เสร็จสิ้น
The integral antecedents of spillover effect of electronic word of mouth on sub-brand in service sector เสร็จสิ้น
The effect of after sales service quality on customer satisfaction, and repurchases intention: a case study of automobile service agent in India เสร็จสิ้น
The Effect of Personality Traits on Job Satisfaction: A Case Study of Employees in the Ministry of Information and National Guidance in Somali เสร็จสิ้น
The Impact of Service Quality on the Consumer Satisfaction and Loyalty: The Case Study of Air Asia เสร็จสิ้น
Employee Self-efficacy in Chinese Multinational Manufacturing Companies in Thailand เสร็จสิ้น
The Impact of Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of a Public Road Transport Company in Nigeria เสร็จสิ้น
The Relationships between Transformational Leadership, Job Motivation, and Employee Commitment: A Case Study of a Logistics Company in Thailand เสร็จสิ้น
Testing the stress‐strain‐outcome model in Philippines‐based call centers เสร็จสิ้น
The Impact of Technology Acceptance on Thai Travelers Attitude toward Online Travel Agent เสร็จสิ้น
The effect of customer orientation on customer satisfaction and purchase intention: a case study of automobile service in India เสร็จสิ้น
Do we follow the crowd on social media? Experimental evidence on consumer attitudes in the contexts of NeWOM and firm crisis response เสร็จสิ้น
Antecedents of Employee Intention to Stay : A Case Study of a Communication Technology Company in China เสร็จสิ้น
The impact of customer orientation, service quality, and organization reputation: A case study of a bank in China. เสร็จสิ้น
Factors Affecting Customer Satisfaction and Customer loyalty: A Case Study of a Domestic Airline in Nigeria เสร็จสิ้น
The Study of Employee Engagement Antecedents and The Effect on Employee Commitment: A Case Study of a Telecommunication Company in The People’s Republic of China. เสร็จสิ้น
The impact of after-sales service quality and brand reputation on customer trust and repurchase intention: a case study of a automobile company in Nigeria เสร็จสิ้น
The impact of organizational justice and employee engagement on nurses' job satisfaction and intention to stay: a case study of a public hospital in Thailand เสร็จสิ้น
The Impacts of Workplace Conflict on Employees’s Contextual Performance and Employee’s Commitment: A Case Study of Private Universities in Thailand เสร็จสิ้น
The Effect of Employee Engagement and Empowerment towards Employee Motivation and Job Performance in Service Sector in Nepal เสร็จสิ้น
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION เสร็จสิ้น
The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education เสร็จสิ้น
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE JOB PERFORMANCE : A CASE STUDY OF HOUSEHOLD PRODUCTS MANUFACTURERS IN SOUTHERN CHINA เสร็จสิ้น
The impact of perceived organizational justice on perceived organizational support and employee commitment: a case study of road transportation companies in China. เสร็จสิ้น
The Impact of Customer Orientation and Service Quality During Covid-19 Pandemic: A Case Study of Courier Service Company in China เสร็จสิ้น
The Influence of Service Quality on Brand Equity, Customer Satisfaction and Brand Loyalty: A Case Study of A Telecommunication Operator Company in China เสร็จสิ้น
Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education เสร็จสิ้น
THE ROLE OF CUSTOMER BRAND COMMITMENT IN THE EFFECTIVENESS OF CRISIS RESPONSE STRATEGIES IN SOCIAL MEDIA : REVIEW OF EMPIRICAL EVIDENCE เสร็จสิ้น
Influence of Service Quality on Customer Satisfaction and Purchase Intention in the Hotels of Nepal เสร็จสิ้น
The Impact of Employee Engagement and Employee Empowerment on Job Motivation and Employee Performance: A Case Study of a Textile Company in Nigeria. เสร็จสิ้น