การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี).
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2565) หน้า 52-64.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน