อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ manaskarn.ins@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
Master of Art (Contemporary Performance Making) - Brunel University, UK
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ปรัชญา - ศิลปกรรม
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา เสร็จสิ้น
งานสร้างสรรค์ละครเวที ตากอากาศกลางสนามรบ เสร็จสิ้น