การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 19 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 23 พฤษภาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ