ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่
อีเมลติดต่อ nattapong.yam@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
อ.บ. นศ.ม. ปร.ด. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ปรัชญา - ศิลปกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
เทคนิคการสร้างสรรค์โฆษณาทางยูทูปยอดนิยมในประเทศไทยยุคดิจิทัล ช้ากว่ากำหนด