งานสร้างสรรค์ละครเวที ตากอากาศกลางสนามรบ
stage


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 23 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 24 เมษายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 13 มีนาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์