การเปิดรับข่าวการเมืองของกลุ่มคน GEN Z ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่
การเปิดรับข่าวการเมืองของกลุ่มคน GEN Z ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022
รายละเอียดวารสาร หน้า 828 - 843
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน