The Encryption and Decryption of Inage File Transfer by Chaos
The Encryption and Decryption of Inage File Transfer by Chaos


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วรสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
รายละเอียดวารสาร 2/10/23-29
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน