อาจารย์อธิป จันทร์สุริย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ athip.jan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด