ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใ
Health Belief Model in Smoking Prevention and Attitudes Toward Smoking: Relationship with Self Efficacy of Lower Secondary School Students in Minburi


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลสาธารณสุข
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 หน้าที่ 18-36
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/246193
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน