กลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับห้าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Adaptation Strategies During the Virus Covid-19 Pandemic of Food Business in Five Star Hotel in Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
รายละเอียดวารสาร ครั้งที่ 13 วันที่ 16 พ.ย. 2564 หน้า 516-532
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน