ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนักกีฬาเทนนิส
Effects of Palms Cooling on Cardiovascular Responses and Performances in Tennis Players


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
รายละเอียดวารสาร เล่ม 6/ ครั้งที่ 5/ หน้าที่ 117-126
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใ
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2016
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ผลของการลดความร้อนที่ฝ่ามือต่อการตอบสนองระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถนะในนัักกีฬาเทนนิส
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน