อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ laksamee.thu@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
บธ.ด. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษาสวนอุตสาห กรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี. เสร็จสิ้น
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA เสร็จสิ้น
Avant-grade od Paradigm Shift from Management to content Leadership: A Review of literature เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises เสร็จสิ้น