รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะจิตวิทยา
สังกัดสาขา สาขาวิชาจิตวิทยา
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา
อีเมลติดต่อ pranot.kao@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา - สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย เสร็จสิ้น
เครื่องมือวัดแววความสามารถพิเศษของเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เสร็จสิ้น