เครื่องมือวัดแววความสามารถพิเศษของเด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
N/A


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 ตุลาคม 2556
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 เมษายน 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 8 มิถุนายน 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม