ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
The Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Buy a Condominium in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยรำไพพรรณี
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564. หน้า 15-23
URL อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/256269/172682
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน