การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในสถานศึกษาจากมาตรรการควบคุมโรคติดต่อโควิด 19: ศึกษากรณีการอ้างฐานทางกฎหมายสำหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ
The protection of human rights of student from government measures to prevent Covid 19 in school : A study of legal basis for processing sensitive pe


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7
รายละเอียดวารสาร 216-223
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน