อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ rtookaew@gmail.com ratchawan.too@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม. - ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -