ปัญญาประดิษฐ์การจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ในองค์กร
MODERN ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร RMUTT Global Business and Economics Review
รายละเอียดวารสาร 15(1) หน้า 75-89
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน