การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส
The First and Second Order Transfer Function of Hysteresis Damping Non-Lineat System


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ฉบับที่ 1/ปีที่ 9/หน้าที่ 152
URL อ้างอิง https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/article/view/165690
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน