การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์
การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน