การสร้างความหมายทางสังคมและบริหารความสมดุลในชีวิตและการทำงานจากประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร: การศึกษาเพื่อสร้าง
THE SOCIAL CONSTUCTION OF MEANING AND MANAGEMENT OF WORK-LIFE BALANCE IN THE EXPERIENCE OF PhD STUDENTS IN THE FACCULTY OF MANAGEMENT SCIENCE AT SILPA


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Kasem Bundit Journal Volume 20 No.1 (January-June) 2019
รายละเอียดวารสาร 1/20/114-130
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน