อาจารย์สุนิติ สุภาพ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ suniti.sup@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 11 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
แนวทางการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด กรณีศึกษาบริเวณทางแยกพัฒนาการ ซอย 25 เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างสะพานส่วนบนเนื่องจากยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินพิกัด (กรณีศึกษา: ยานพาหนะที่มีน้ำหนักรวม 150 ตัน วิ่งจากชลบุรีถึงนครสวรรค์) เสร็จสิ้น
การประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย เสร็จสิ้น
Experimental Responses of Jacketed RC Beams เสร็จสิ้น
Performance Enhancement of the Existing Bridges Due to Overweight Vehicles with Multi-Axle Loading เสร็จสิ้น
Effects of Increasing Truck Weight Limits on Highway Bridges in Thailand เสร็จสิ้น
ผลกระทบของมุมเฉียงที่มีต่อการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกไทยในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลาง เสร็จสิ้น
ผลกระทบของมุมเฉียงที่มีต่อการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกไทยในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลาง เสร็จสิ้น
Experimental Responses of Jacketed RC Beams เสร็จสิ้น
การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัสท์ติก คอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี เสร็จสิ้น
Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete เสร็จสิ้น