แนวทางการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด กรณีศึกษาบริเวณทางแยกพัฒนาการ ซอย 25
Guideline to Recuce Traffic Congestion: Case Study of Pattanakarm 25 Intersection


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 มกราคม. 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 2 มกราคม. 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุนิติ สุภาพ